Strona główna / Prosto z Polski / Prawdziwy Polak i patriota

GP #13, 28 czerwca 2014 r.

Prawdziwy Polak i patriota

Sulatycki
Zbigniew P. Sulatycki (z lewej) odbiera order
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego

EDWARD DUSZA

Zbigniew Paweł Sulatycki, inżynier, publicysta, polityk, kapitan żeglugi wielkiej, honorowy prezes Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, wielki przyjaciel Radia Maryja, zawsze wierny hasłu, które mieli wypisane na sztandarach nasi ojcowie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, odznaczony został orderem Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) za zasługi dla tego zakonu i Polski. Odznakę orderu stanowi krzyż podwójny (złoty, srebrny i brązowy), na którym umieszczony został orzeł biały w koronie. Na piersi orła tarcza sercowa z krzyżem jerozolimskim. Na podstawie krzyża podwójnego data 1995, odnosząca się do dekretu Jego Eminencji Karola kardynała Furno, ówczesnego Wielkiego Mistrza Zakonu, który z woli błogosławionego Jana Pawła II powołał nowożytne struktury zakonu w Polsce. Krzyż jerozolimski, zwany również krzyżem Gotfryda z Boulion, na piersi orła białego, jest symbolem Zwierzchnictwa Polskiego. Krzyż podwójny, będący znakiem miechowitów, podkreśla przywiązanie do wielowiekowej historii zakonu w Polsce oraz głęboką więź członków zakonu z sacrum, jakim jest grób Jezusa Chrystusa w prześwietnej Bazylice miechowskiej. Wstęga czarna z pasem biało-czerwonym pośrodku to nałożenie barw Rzeczypospolitej Polskiej na umocowaną tradycją heraldyczną zakonu wstęgę czarną.

Kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie służą Stolicy Apostolskiej, pomagają chrześcijanom w Jerozolimie, opiekują się i chronią miejsca święte, krzewią wiarę katolicką. W Polsce zakon znany jest jako zakon bożogrobców lub miechowitów.

Gotfryd z Bouillon (1061-1100), w latach 1096-99 wódz pierwszej wyprawy krzyżowej, powołał 20 kanoników, a także krzyżowców ze szlacheckich rodzin, by zapewnić ochronę Bazylice Bożego Grobu. Pierwszy zakon rycerski na świecie łączył elementy religijne i militarne. W Polsce bożogrobcy są od 1162 r. Sprowadzeni zostali do Miechowa z Ziemi Świętej przez małopolskiego możnowładcę Jaksę. Zgromadzenie dzieli się na trzy klasy – kawalerów Wielkiego Krzyża, komandorów i kawalerów. Wielkim Mistrzem (godność tę powierza papież) jest kardynał rezydujący w Rzymie.

W Polsce zakon odrodził się w 1995 r. – prymas Polski kard. Józef Glemp został mianowany Wielkim Przeorem Polskiego Zwierzchnictwa. Zwierzchnikiem zakonu, mianowanym przez Wielkiego Mistrza, jest prof. dr Jerzy Wojtczak. Bożogrobcy trafili do polskiej literatury pięknej.  Możemy śledzić ich historię w powieściach Zofii Kossak-Szczuckiej (trylogia: Krzyżowcy, Król trędowaty i Bez oręża) czy powieści Jarosława Iwaszkiewicza Czerwone tarcze. Bohaterem tej ostatniej jest polski krzyżowiec, ks. Henryk Sandomierski, który prawdopodobnie należał do któregoś z jerozolimskich zakonów rycerskich.

   Na świecie zakon liczy ponad 15 tys. członków; najwięcej w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. W Polsce ma 85 członków – 67 kawalerów, w tym 20 duchownych (6 biskupów) oraz 18 dam.

Panu Zbigniewowi P. Sulatyckiemu wręczono również, w czasie uroczystej mszy św. w katedrze wawelskiej, „Perełkę – statuetkę św. Jadwigi Królowej” Polski, przyznaną przez australijską The Queen Jadwiga Foundation w Melbourne. Ta podniosła uroczystość miała miejsce podczas obchodzonego corocznie święta polskiej monarchini, wyniesionej na ołtarze przez św. Jana Pawła II. Fundacja św. Królowej Jadwigi z Melbourne w Australii przyznaje wyróżnienia tzw. „Perełki –statuetki św. Jadwigi Królowej”   uczniom-laureatom oraz osobom zasłużonym na polu kultury i w życiu społecznym. Poza fundacją australijską działa szereg fundacji o tej nazwie w Polsce.

W związku z tymi uhonorowaniami Zbigniewa P. Sulatyckiego, który ma odwagę być prawdziwym Polakiem patriotą, The Polish-American Advocacy Group, Washington-New York, składa pełne szacunku gratulacje i najlepsze życzenia długiej, owocnej pracy dla Polski i sukcesów w walce o właściwe miejsce naszej ojczyzny w Europie i świecie. Jesteśmy przekonani, że Zbigniew Sulatycki, człowiek w pejzażu polskim niesłychanie znamienny, jest dla nas wzorem do naśladowania, a dla młodszego pokolenia modelowym przykładem prawego i szlachetnego Polaka, wierzącego ciągle zarówno w pracę u podstaw, jak i ideały powstańców listopadowych, styczniowych, warszawskich i robotników Solidarności.

The Polish-American Advocacy Group
Washington-New York